UAB „KLAIPĖDOS BASEINAS“

PRIVATUMO POLITIKOS TAISYKLĖS,

priimtos pagal 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo nuostatas

 1. PAGRINDINĖS SĄVOKOS
 1. UAB „Klaipėdos baseinas“, įmonės kodas 304738249, kurios buveinės adresas yra Dubysos g. 12, LT-93231 Klaipėda, kontaktai: el. p. info@klaipedosbaseinas.lt, tel. nr. +370 630 93111. Toliau vaizdo duomenų tvarkymo ir naudojimo taisyklėse „Bendrovė“.
 2. Klaipedosbaseinas.lt – elektroninė svetainė, esanti adresu www.klaipedosbaseinas.lt.
 3. Vartotojas – 1) veiksnus fizinis asmuo, t.y. asmuo, sulaukęs pilnametystės, kurio veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka; 2) juridinis asmuo.
 4. Paskyra – Vartotojo registravimosi klaipedosbaseinas.lt rezultatas, dėl kurio sukuriama jo asmeninius duomenis ir užsakymų istoriją sauganti sąskaita (account).
 5. Socialinės paskyros – tai klaipedosbaseinas.lt paskyros Facebook, Twitter ar kt. socialiniuose tinkluose, kuriuose suteikiama informacija apie Bendrovę ir joje teikiamas paslaugas.
 6. Paslaugos – visos klaipedosbaseinas.lt vartotojui teikiamos paslaugos.
 7. Slaptažodis – Vartotojo sukurta ir tik jam žinoma unikali raidžių ir skaičių kombinacija, kuri pirmą kartą įvedama registruojantis klaipedosbaseinas.lt, o vėliau siekiant prisijungti prie Paskyros.
 8. Užsakymas – Vartotojo pasirinktų Paslaugų ir sąlygų patvirtinimas Paskyroje.
 9. Naršyklė – yra programa, skirta atvaizduoti internetinius puslapius (tinklalapius) žiniatinklyje ar asmeniniame kompiuteryje.
 10. Asmens duomenys – bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu – duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant tokiais duomenimis kaip asmens kodas, vienas arba keli asmeniui būdingi fizinio, fiziologinio, psichologinio, ekonominio, kultūrinio ar socialinio pobūdžio požymiai.
 11. Privatumo politika – šis dokumentas, kuriame yra numatytos pagrindinės Asmens duomenų rinkimo, kaupimo, tvarkymo ir laikymo taisyklės, naudojantis klaipedosbaseinas.lt.
 12. IP adresas – kiekvienam prie interneto prijungtam kompiuteriui priskirtas unikalus numeris, kuris žinomas kaip interneto protokolo (IP) adresas ir pagal kurį galima identifikuoti asmenį.
 13. Tiesioginė rinkodara – veikla, skirta paštu, telefonu arba kitokiu tiesioginiu būdu siūlyti Vartotojams Paslaugas ir (ar) teirautis jų nuomonės dėl siūlomų paslaugų.
 1. BENDROSIOS NUOSTATOS
 1. Klaipedosbaseinas.lt Privatumo politikoje numatytos pagrindinės Asmens duomenų rinkimo, kaupimo ir jų tvarkymo taisyklės Vartotojui naudojantis klaipedosbaseinas.lt siūlomomis Paslaugomis.
 2. Privatumo politika skirta apsaugoti ir ginti klaipedosbaseinas.lt Vartotojų Asmens duomenis nuo neteisėto naudojimo.
 3. Asmenys yra laikomi susipažinusiais su šia Politika, kai užpildydami registracijos formą ar užsakymo formą pažymi, kad sutinka su Užsakymo taisyklėmis, kurių neatskiriama dalimi yra ši Politika.
 4. Privatumo politikos taisyklių tikslas – reglamentuoti asmens duomenų tvarkymą Bendrovės interniatiniame puslapyje klaipedosbaseinas.lt, užtikrinant 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo nuostatas, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo bei kitų susijusių teisės aktų laikymąsi ir įgyvendinimą.
 5. Bendrovė renka vartotojo Asmens duomenis, kuriuos jis savanoriškai pateikia elektroniniu paštu, registruotu paštu, faksu, telefonu, tiesiogiai atvykęs į Bendrovės prekybos vietą, prisiregistravęs prie Bendrovės internetinio puslapio klaipedosbaseinas.lt ar naudodamasis Bendrovės internetiniu puslapiu (neprisiregistravus).
 6. Vartotojas gali atlikti Užsakymo klaipedosbaseinas.lt veiksmus prisiregistravęs prie klaipedosbaseinas.lt. Neatlikęs registracijos (nepateikęs duomenų) Vartotojas negali užsakyti Paslaugų. Tokiu atveju duomenys nėra kaupiami. Vartotojas yra atsakingas už savo Asmens duomenų pateikimą.
 7. Asmenys, norintys registruotis klaipedosbaseinas.lt, privalo pateikti šiuos privalomus rekvizitus: (i) Vardas; (ii) Pavardė; (iii) El. paštas; (iv) Tel. Nr. Registracijos metu yra sukuriama Paskyra. Paskyroje Vartotojas pats suveda savo duomenis todėl tik jis yra atsakingas už šių duomenų teisingumą. Vartotojui suteikiamas Vartotojo ID. Vartotojas gali bet kuriuo metu koreguoti ir (ar) pildyti Asmens duomenis Paskyroje.
 8. Vartotojas turi teisę kreiptis į klaipedosbaseinas.lt elektroninio pašto adresu info@klaipedosbaseinas.lt dėl Paskyros panaikinimo.
 9. Bendrovės interniatiniame puslapyje klaipedosbaseinas.lt gali būti pateikiamos nuorodos į ir iš Bendrovės partnerių, reklamos tiekėjų, susijusių asmenų tinklapių. Prašome atkreipti dėmesį, kad kitų asmenų tinklalapiai, į kuriuos Vartotojai patenka, rinkdamiesi nuorodos interniatiniame puslapyje klaipedosbaseinas.lt, turi savo privatumo politikas ir Bendrovė neprisiima jokios atsakomybės dėl šių privatumo politikų. Rekomenduojama Vartotojams susipažinti su šių kitų tinklalapių privatumo politikomis prieš pateikiant jose bet kokius savo Asmeninius duomenis.
 1. ASMENS DUOMENŲ SAUGOJIMO IR NAUDOJIMO TVARKA
 1. Vartotojas sutinka, kad jo vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, IP adresas klaipedosbaseinas.lt būtų tvarkomi veiklos analizės tikslais. Atitinkamai klaipedosbaseinas.lt suteikia Vartotojui teisę registruojantis klaipedosbaseinas.lt arba pateikiant užsakymą išreikšti savo sutikimą ar nesutikimą, kad jo vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, IP adresas klaipedosbaseinas.lt būtų tvarkomi ir tiesioginės rinkodaros tikslais.
 2. Jeigu Vartotojas po Paslaugų įsigijimo nepageidauja, kad šių Privatumo taisyklių 3 dalies 1 punkte nurodyti Asmens duomenys būtų naudojami Tiesioginės rinkodaros tikslais, Vartotojas turi prisijungti prie savo Paskyros, esančios klaipedosbaseinas.lt ir Paskyros lange turi nuimti varnelę, esančią prie teiginio „Naujienų prenumerata“. Be kita ko, visais atvejais Vartotojas gali rašyti elektroninį laišką adresu info@klaipedosbaseinas.lt arba skambinti bendruoju klaipedosbaseinas.lt klientų aptarnavimo telefonu +370 630 93111 ir nurodyti, kad nepageidauja gauti elektroninių laiškų ir (ar) trumpųjų SMS žinučių.
 3. Bendrovė patvirtina, jog Vartotojo nurodyti Asmens duomenys bus tvarkomi tik siekiant tinkamai suteikti Vartotojams elektroninėje parduotuvėje klaipedosbaseinas.lt teikiamas Paslaugas. Bendrovė taip pat patvirtina, jog Vartotojo nurodyti Asmens duomenys bus tvarkomi Tiesioginės rinkodaros  tikslais, jeigu tokį sutikimą Vartotojas suteiks ir nepanaikins.
 4. Nustatoma Asmens duomenų naudotinų Tiesioginės rinkodaros tikslais saugojimo trukmė – 3 (trys) kalendoriniai metai nuo tokių duomenų pateikimo momento arba iki tol, kol Vartotojas neatįšaukia savo sutikimo.
 5. Asmens duomenys, susiję su elektroniniais užsakymais, saugomi 2 (dvejus) metus nuo Asmens paskutinio prisijungimo prie elektroninės svetainės sistemos arba Asmens paskutinio Užsakymo svetainėje dienos.
 6. Asmenų, pateikusių svetainėje nurodytos formos užklausą specialioje anketoje duomenys saugomi 1 (vienerius) metus nuo paskutinio Asmens atlikto veiksmo (užklausos, atsakymo išsiuntimo ar kita).
 7. Bendrovė įsipareigoja neatskleisti Vartotojo Asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus šiuos atvejus:
  1. Jeigu yra Vartotojo sutikimas Asmens duomenų atskleidimui;
  2. Bendrovės partnerius, teikiančius paslaugas, susijusias su Vartotojo užsakytomis Paslaugomis tinkamu įvykdymu;
  3. Bendrovė taip pat gali perduoti Vartotojo Asmens duomenis tretiesiems asmenims, kurie Bendrovės vardu veikia kaip Duomenų tvarkytojai. Asmens duomenys gali būti teikiami tik tiems Duomenų tvarkytojams, su kuriais Bendrovė yra pasirašiusi atitinkamas sutartis ar bendradarbiavimo sutartyse yra nuostatos aptariančios asmens duomenų perdavimą/teikimą ir Duomenų tvarkytojas užtikrina adekvačią perduodamų asmens duomenų apsaugą;
  4. Visais kitais atvejais, Vartotojo Asmens duomenys tretiesiems asmenims gali būti atskleidžiami tik Lietuvos Respublikos teisės aktų numatyta tvarka. Duomenų subjekto asmens duomenis Bendrovė gali perduoti vyriausybinėms ar teisėsaugos institucijoms, joms pareikalavus.
 8. Nepaisant to, kad Bendrovė deda visas protingas pastangas tam, kad apsaugotų Asmenų duomenis, Bendrovė negali garantuoti saugaus duomenų perdavimo elektroninei svetainei. Bet kokios duomenų perdavimo procedūros yra atliekamos išimtinai Vartotojo rizika. Nuo duomenų gavimo momento, Bendrovė taiko itin griežtas Vartotojo Asmens duomenų apsaugos tvarkas bei technines ir organizacines priemones tam, kad būtų užtikrinta apsauga nuo nepatvirtintos prieigos prie Asmenų duomenų.
 9. Bendrovė naudoja Vartotojo Asmenų duomenis, tam, kad:
  1. Užtikrintų, jog internetinės svetainės klaipedosbaseinas.lt turinys yra pateikiamas efektyviausiu ir tinkamiausiu Vartotojams būdu;
  2. Suteiktų Vartotojams informaciją, Paslaugas, kurių Vartotojai pageidauja arba, kurie galėtų sudominti Vartotojus tuo atveju, jeigu Vartotojai yra davę sutikimus būti informuoti šiuo tikslu;
  3. Vartotojai būtų informuoti apie Bendrovės teikiamų Paslaugų pakeitimus.
 10. Bendrovė tai pat naudoja Vartotojų, įsigijusių Paslaugas, kontaktinius duomenis rinkos tyrimo tikslais, siekiant įvertinti Bendrovės klientų pasitenkinimą Bendrovės veikla ir, atsižvelgiant į tai, gerinant Bendrovės veiklos kokybę. Atsakymai, pateikiami į šiuo tikslus siunčiamus el. pranešimus ir (ar) skambučius yra anonimiški. Tuo atveju, jeigu Vartotojas nenori gauti tokių el. pranešimų ir (ar) skambučių, jis gali informuoti Bendrovę apie tokių pranešimų atsisakymą elektroniniu paštu info@klaipedosbaseinas.lt.
 11. Bendrovės internetiniame puslapyje gali būti renkama tam tikra informacija apie Vartotojo apsilankymą, pavyzdžiui: (i) Interneto protokolo (IP), kurį naudodamas Vartotojas pasiekia internetą, adresas; (ii) Vartotojo apsilankymo Bendrovės internetiniame puslapyje data ir laikas; (iii) Kiti internetiniai puslapiai, kuriuos Vartotojas aplanko būdamas Bendrovės internetiniame puslapyje; (iv) Naudojama naršyklė; (v) Informacija apie Vartotojo kompiuterio operacinę sistemą; (vi) Mobiliųjų programėlių versijos; (vii) Kalbos nustatymai. Jei Vartotojas naudoja mobilųjį įrenginį, taip pat gali būti renkami duomenys, leidžiantys nustatyti mobiliojo įrenginio tipą, įrenginio nustatymus, taip pat geografines (ilgumos ir platumos) koordinates. Ši informacija naudojama Bendrovės internetiniam puslapiui pagerinti, tendencijoms analizuoti, produktų ir paslaugų tobulinimui ir Bendrovės internetiniam puslapiui administruoti. Vartotojas šiuos duomenis savanoriškai pateikia naudodamasis Bendrovės teikiamomis Paslaugomis, tapęs registruotu Bendrovės internetinio puslapio vartotoju ar lankydamasis Bendrovės internetiniame puslapyje.
 1. VARTOTOJO TEISĖS
 1. Vartotojas turi šias pagrindines teises klaipedosbaseinas.lt svetainėje:
  1. Žinoti apie savo asmeninių duomenų tvarkymą;
  2. Susipažinti su savo asmeniniais duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi;
  3. Reikalauti ištaisyti ar sunaikinti Vartotojo asmeninius duomenis, kuriais disponuoja Bendrovė
  4. Nesutikti, kad būtų tvarkomi Vartotojo asmens duomenys.
 2. Vartotojas, pateikęs prašymą raštu (kartu pridėdamas asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą), turi teisę susipažinti su klaipedosbaseinas.lt svetainėje tvarkomais Vartotojo asmens duomenimis bei gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie Vartotojo Asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi ir kam teikiami. Bendrovė, gavusi Vartotojo prašymą ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo Vartotojo prašymo gavimo dienos pateikia prašomus duomenis arba nurodo atsisakymo tenkinti tokį prašymą priežastis tokia pat forma, kokia kreipėsi Vartotojas arba Vartotojas sutiko gauti informaciją apie duomenis kitu Bendrovės pasiūlytu būdu.
 3. Vartotojas prašymą dėl susipažinimo, koregavimo ar panaikinimo su jo atžvilgiu Bendrovės surinktais Asmens duomenimis gali pateikti el. paštu info@klaipedosbaseinas.lt arba registruotu paštu Bendrovės adresu Dubysos g. 12, LT-93231 Klaipėda.
 4. Jeigu Vartotojas yra registruotas Bendrovės internetinio puslapio klaipedosbaseinas.lt Vartotojas, peržiūrėti ir redaguoti Bendrovės internetiniame puslapyje pateiktą asmeninę informaciją ir susisiekimo su Vartotoju kontaktinius duomenis, gali apsilankęs atitinkamuose Bendrovės internetinio puslapio klaipedosbaseinas.lt skyriuose.
 5. Vartotojas, be kita ko, turi teisę atsisakyti pateikti Asmens duomenis ir nesutikti su Privatumo politika. Tokiu atveju Vartotojas neturės galimybės įsigyti klaipedosbaseinas.lt Paslaugų elektroninėje svetainėje, kadangi prašomi pateikti duomenys gali būti būtini siekiant tinkamai suteikti Vartotojo pageidaujamas Paslaugas.
 6. Paslaugų priėmimo-perdavimo momentu Bendrovės darbuotojai gali Vartotojo paprašyti pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, kuris naudojamas tik tinkamam asmens tapatybės identifikavimui. Tokiu atveju, nėra daromos asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopijos.
 7. Po Paskyros panaikinimo siekiant įgyvendinti Privatumo politikos 4 dalies 8 punkte numatytus reikalavimus, Vartotojo Asmens duomenys gali būti saugomi Bendrovės serveryje iki šešių mėnesių, išskyrus atvejus, jeigu Vartotojo pateiktais duomenimis buvo: (i) Pasinaudota vykdant neteisėtą veiką; (ii) Buvo įtariama, jog įvykdyta tapatybės vagystė ar kitas pažeidimas, dėl kurio buvo ar bus atliekamas atitinkamų teisėsaugos institucijų tyrimas; (iii) Bendrovė yra gavusi skundų, susijusių su atitinkamu Vartotoju, ar Bendrovė yra pastebėjusi atitinkamo Vartotojo padarytus Taisyklių pažeidimus. Šie duomenys sunaikinami gavus teisėtus teisėsaugos ar kitų įgaliotų institucijų nurodymus.
 8. Bendrovė vidinių organizacinių ir techninių priemonių pagalba užtikrina, jog Vartotojo pateikiami Asmens duomenys klaipedosbaseinas.lt būtų apsaugoti nuo bet kokių neteisėtų veiksmų: (i) Neteisėto Asmens duomenų pakeitimo; (ii) Atskleidimo; (iii) Sunaikinimo; (iv) Asmens tapatybės vagystės; (v) Sukčiavimo.
 9. Asmens duomenys yra saugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų. Visi Vartotojų Slaptažodžiai yra šifruojami, prie serverių, kurie susiję su Asmens duomenimis gali prisijungti tik Asmens duomenų valdytojo įgalioti asmenys ir tik per saugų sertifikatą, kuris papildomai apsaugotas slaptažodžiu, taip pat visi klaipedosbaseinas.lt puslapiai, kurie reikalauja Asmens duomenų įvedimo yra vykdomi per https:// protokolą.
 10. Vartotojas įsipareigoja ir privalo saugoti savo prisijungimo prie klaipedosbaseinas.lt Slaptažodį ir prisijungimo vardą, bei kitus duomenis. Vartotojas įsipareigoja ir privalo jokiems kitiems tretiesiems asmenims neatskleisti Asmens duomenų nei apie save, nei apie trečiuosius asmenis, jeigu tokie trečiųjų asmenų Asmens duomenys jam teko prieinami, ir iš karto apie matomus pažeidimus informuoti Bendrovę.
 11. Bet kokį prašymą ar  nurodymą, susijusį su Asmens duomenų tvarkymu, Vartotojas turi pateikti Bendrovei raštu vienu iš šių būdų: (i) Išsiųsdamas tokį prašymą ar nurodymą Bendrovei registruotu paštu adresu Dubysos g. 12, LT-93231 Klaipėda; (ii) Išsiųsdamas tokį prašymą ar nurodymą elektroninio pašto adresu info@klaipedosbaseinas.lt
 12. Asmenų skundus dėl netinkamo ar neteisėto Asmens duomenų tvarkymo nagrinėja Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija, buveinės adresas A. Juozapavičiaus g. 6, LT-09310 Vilnius, www.ada.lt.
 1. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
 1. Su Privatumo politika galima susipažinti ir ją atsispausdinti bet kuriuo metu klaipedosbaseinas.lt. Apie visus būsimus Privatumo politikos pasikeitimus ir/ar papildymus Vartotojai visuomet bus informuoti naująją Privatumo Politikos redakciją paskelbiant klaipedosbaseinas.lt, ir sudarant techninę galimybę Vartotojams pirmą kartą jungiantis prie klaipedosbaseinas.lt esant naujai Privatumo Politikos versijai  ją perskaityti ir patvirtinti.
 2. Bendrovė neatsako už ryšio sutrikimus, dėl kurių Bendrovės internetinio puslapio Vartotojai ir kiti asmenys negali pasiekti internetinio puslapio ar naudotis paslaugomis.
 3. Bendrovė neturi galimybės visiškai garantuoti, kad Bendrovės internetinio puslapio funkcionavimas bus nepertraukiamas ir be jokių sutrikimų bei klaidų, kad Bendrovės internetinis puslapis bus visiškai apsaugotas nuo virusų ar kitų kenksmingų komponentų. Vartotojas yra informuojamas, kad bet kokia medžiaga, kurią Vartotojas skaito, atsisiunčia ar kitaip gauna naudodamasis Bendrovės internetiniu puslapiu,  yra išimtinai gaunamas Vartotojo nuožiūra bei rizika, ir tik Vartotojas atsako už žalą, padarytą Vartotojui bei Vartotojo kompiuterinei sistemai.
 4. Užsiregistravęs Vartotojas atsako už savo prisijungimo duomenų saugojimą ir (ar) perdavimą tretiesiems asmenims. Jei Bendrovės interniatiniame puslapyje teikiamomis Paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie Bendrovės internetinio puslapio naudodamasis Vartotojo prisijungimo duomenimis, Bendrovė šį asmenį laiko Vartotoju.
 5. Vartotojų klausimai, komentarai bei pageidavimai, susiję su Privatumo politika, pateikiami elektroninio pašto adresu info@klaipedosbaseinas.lt.

SLAPUKŲ POLITIKA


UAB Klaipėdos baseinas, registruotas buveinės adresas: Dubysos g. 12, LT-93231 Klaipėda, Įmonės kodas: 304738249, PVM mokėtojo kodas: LT100011352610 (toliau Klaipėdos baseinas) savo interneto svetainėje klaipedosbaseinas.lt naudoja slapukus.


Slapukai – tai nedideli informacijos failai, kuriuos jūsų naudojamo įrenginio (kompiuterio, telefono ar planšetės) naršyklė priima iš svetainės, kurioje lankotės, ir išsaugo jūsų įrenginyje. Slapukai leidžia svetainei prisiminti informaciją apie Jūsų naršymo įpročius, veiksmus bei nustatymus, kad galėtumėte naudotis visomis svetainės galimybėmis. Taip pat slapukai leidžia stebėti lankymosi svetainėje dažnumą ir rinkti bendrą statistinę informaciją apie svetainės lankytojų skaičių.

Klaipedosbaseinas.lt svetainėje naudojami šių tipų slapukai:

 • Absoliučiai būtini slapukai. Šie slapukai yra būtini tam, kad Interneto svetainė galėtų veikti. Tokiais slapukais tvarkomų duomenų pagrindas yra tinkamas sutarties vykdymas klientui lankantis interneto svetainėje, o Klaipėdos baseinui                                       užtikrinant apsilankymo kokybę bei saugumą. Tai gali būti slapukai, kurie, pavyzdžiui, leidžia klientui prisijungti ir patekti į apsaugotas interneto svetainės zonas, naudotis pirkinių krepšelio funkcija arba kt. paslaugomis.
 • Analitiniai ir (arba) veiksmingumo slapukai. Šie slapukai leidžia atpažinti ir suskaičiuoti svetainės lankytojus bei stebėti, kaip lankytojai juda po interneto svetainę ja naudodamiesi. Tai padeda pagerinti svetainės veikimą, pavyzdžiui, užtikrinti, kad vartotojai galėtų lengvai rasti tai, ko ieško.
 • Funkciniai slapukai. Šie slapukai yra naudojami klientams atpažinti, kai jie grįžta į Interneto svetainę, kad Klaipedos baseinas galėtų pritaikyti pateikiamą turinį Klientų poreikiams, įsiminti klientams aktualią informaciją. Šių slapukų renkamų duomenų tvarkymo pagrindas yra klientų sutikimas.

Slapukai neleidžia stebėti visko, ką daro svetainės lankytojas, jie neišsaugo vartotojų naudojamų slaptažodžių.

Klaipedosbaseinas.lt interneto svetainėje naudojamų slapukų aprašymai:

 Slapuko pavadinimasPaskirtisSukūrimo laikasGaliojimo laikasSlapuko pobūdis (būtinas, analitinis, funkcinis)
ses* / laravel_sessionStandartinis slapukas naudojamas vartotojo sesijai palaikyti.Klientui atlikus pasirinkimus svetainėje2 val.analitinis/ funkcinis/ būtinas
_fbpSlapukas naudojamas „Facebook“ reklamos tikslams.Klientui atlikus pasirinkimus svetainėje3 mėnanalitinis/funkcinis
_gidSlapukas naudojamas atskirti vartotojus.Klientui apsilankius internetinėje svetainėje24 valandosanalitinis
_gat    Slapukas ribojantis užklausų, pateiktų per „Google“, skaičiųPaspaudus mygtuką „SUTINKU“Iki sesijos pabaigosbūtinas
_gaNaudoja „Google Analytics“, kad įvertintų vartotojo apsilankymo tikslus, parengtų ataskaitas apie tinklalapio aktyvumą svetainių operatoriams ir pagerintų vartotojų patirtį besilankant svetainėjeKlientui apsilankius internetinėje svetainėje2 metaianalitinis 
_gtagŠis kodas užtikrina, kad „Google Analytics“ naudotojui nenustato jokio stebėjimo slapuko, kol jis nepatvirtinaKlientui apsilankius internetinėje svetainėjeIki sesijos pabaigosanalitinis
1P_JARAnalitinis „Google Analytics” programos slapukas, renkantis statistinius vartotojo elgsenos svetainėje duomenisVartotojui apsilankius svetainėje1 mėn.analitinis
CONSENTPateikia informaciją apie tai, kaip galutinis vartotojas naudojasi svetaine, ir apie bet kokią reklamą, kurią galutinis vartotojas galėjo pamatyti prieš apsilankydamas svetainėjeVartotojui apsilankius svetainėje18 metųanalitinis
NIDNID slapuke yra unikalus ID, kurį „Google“ naudoja, kad atsimintų jūsų nuostatas ir kitą informaciją, pvz., pasirinktą kalbą (pvz., anglų kalbą), kiek paieškos rezultatų norite parodyti viename puslapyje (pvz., 10 ar 20) ir ar jūs norite, kad būtų įjungtas „Google“ saugios paieškos filtrasVartotojui apsilankius svetainėje6 mėn.analitinis
OTZ„Google Analytics” slapukas, naudojamas svetainių eismo informacijose.Vartotojui apsilankius svetainėje1 mėn.analitinis